Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Tech5 w Sanoku dla przedsiębiorców.

Postanowienia ogólne.

1.

Serwis internetowy dostępny pod adresem AgencjaRODO.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Tech5 z siedzibą w Sanoku. Serwis ten zajmuje się świadczeniem usług związanych z dostosowaniem dokumentacji RODO prowadzonej przez przedsiębiorców (zwanych dalej Klientami) do przepisów prawa, a w szczególności do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2.

Korzystanie z serwisu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,

● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,

Składanie zamówień.

Klient uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego.Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta.

W celu złożenia oferty nabycia usługi Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie serwisu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „KUPUJĘ”.

Klient wybiera rodzaj usługi spomiędzy wariantów oferowanych przez Serwis określonych odmienną nazwą handlową. Każdy z wariantów różni się ceną oraz zakresem usługi.

Bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez klienta serwis internetowy wysyła wiadomość elektroniczną na adres poczty internetowej podanej przez klienta. Wiadomość zawiera potwierdzenie zamówienia. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przesłany link. Potwierdzenie przez klienta złożonego zamówienia uważa się za zawarcie umowy

Realizacja umowy.

W ciągu 12 godzin od złożenia potwierdzonego zamówienia Serwis przesyła na skrzynkę klienta aktywny link do kwestionariusza informacyjnego, którego wypełnienie umożliwia Serwisowi realizację umowy i świadczenie usługi. Klient jest odpowiedzialny za pełne i prawidłowe wypełnienie kwestionariusza.

Po wypełnieniu kwestionariusza, Serwis, w ciągu 24 godzin przesyła na adres poczty internetowej klienta komplet dokumentacji wytworzonej indywidualne w oparciu o dane uzyskane w kwestionariuszu. Usługa świadczona przez Serwis obejmuje wytworzoną dokumentację oraz wsparcie określone przez Serwis indywidualne dla każdego wariantu usługi.

Na wszystkie zamówione usługi w serwisie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

Prawa autorskie.

Całość dokumentacji wytworzonej przez Serwis w ramach świadczenia usług objęta jest ochroną wynikającą z Ustawy o prawie autorskim na zasadach przewidzianych dla ochrony praw autorskich utworu. Klient w ramach zawartej z Serwisem umowy ma prawo do użytkowania dokumentacji na potrzeby własne, bez prawa przekazywania jej czy udostępniania podmiotom trzecim.

Reklamacje.

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres XXX. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Serwis niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Serwis zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia.

Odpowiedzialność serwisu internetowego.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa klienta, a w szczególności za administrowanie przez niego pozyskanymi i przetwarzanymi danymi osobowymi. Serwis ponosi odpowiedzialność za formalną poprawność wytworzonej w ramach świadczonej usługi dokumentacji, a odpowiedzialność ta jest ograniczona do ceny zapłaconej przez Klienta.

Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach procesu rejestracji oraz sprzedaży usług jest spółka Tech5 z siedzibą w Sanoku.

Dane udostępnione przez Klienta przetwarzane są dla celów realizacji usługi będących przedmiotem umowy oraz realizacji działań informacyjnych, handlowych i marketingowych podejmowanych w przyszłości.

Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2019r.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *